Genel Bilgiler

2007 senesindeki kuruluşundan itibaren İSM bünyesinde farklı formatlarda devam eden lisansüstü düzeydeki faaliyetler, 2018-2019 döneminde “İSM İhtisas Çalışmaları” biriminin açılması, 2019-2020 döneminde İSM asistanlık sisteminin başlatılması, 2020-2021 döneminde Yeni Valide binasının açılması ve mezunlardan müteşekkil İSM İhtisas Komisyonunun kurulması ile giderek ciddi bir ivme yakalamış, daha nitelikli ve düzenli bir çerçeveye kavuşmuştur. 2021-2022 senesinden itibaren ise önceki senelerden elde edilen tecrübelerin değerlendirilmesiyle yeni sahalar ve usullerde programlar yürütülmüş, ayrıca istikrarlı bir gelişim için yol haritasının çıkarılmasına gayret edilmiştir. 

İSM mezunlarının yanı sıra dışarıya da açık olan ve gerek katılımcılar gerekse faaliyetler bakımından sabit olmayıp dinamik bir biçimde işleyen akademik faaliyetlerdeki esas gaye; öğrenci ve araştırmacıların ilgili bilim dallarında ileri seviyede okuma, tartışma, telif gibi çalışmalar yapabilmelerine zemin hazırlamak, teorik ve pratik çalışmaları birlikte yürütebilmelerine imkân sağlamak, danışman öğrenci ilişkisini güçlendirmek ve kolektif çalışma ruhunu canlandırmaktır. Bunun yanında farklı grupların çalışmalarını ortak projeler etrafında ilerletebilmeleri ve bu çalışmaları ilim dünyasına kazandırmaları da hedeflenmektedir.

İSM İhtisas Çalışmaları kapsamındaki faaliyetler konu ve formatın gerektirdiği şekilde akademik olan ve olmayan, periyodik olan ve olmayan şeklinde farklı kategoriler halinde yürütülmektedir. Buna göre, prensip olarak lisansüstü (doktora sonrası, doktora ve yüksek lisans) düzeydeki araştırmacılara yönelik olan ve büyük kısmı haftalık veya iki haftalık periyotlarla yürütülen faaliyetler “Periyodik Akademik Programlar” olarak adlandırılmaktadır. Bu kapsamda, İSM İhtisas Komisyonu’nun koordinesiyle bilim kurulu, idare, hoca, asistan ve araştırmacılarla yapılan istişareler ve yine ihtiyaç, talep ve imkana dair değerlendirmeler neticesinde;

  •  4-6 oturumluk tematik mahiyetli, yoğunlaştırılmış “seminer dizileri”
  • En az bir dönemlik, uzun soluklu, kadim/seçme metinlerin müzakeresine yönelik “okuma grupları”
  • Aynı saha / dönem / probleme odaklanarak birbirini tamamlayan seminer dizileri ve okuma gruplarının bütünleştirilmesiyle oluşan “seriler”
  • Uzun soluklu ve yayın odaklı “atölyeler”
  • Özelleştirilmiş bir sahada ve kendine has işleyiş şartlarıyla ilerleyen ve sonuç odaklı olan “projeler”
  • Aynı sahada / konuda araştırma yapanlar arasındaki koordineyi sağlamaya ve daha verimli faaliyetlerin planlanıp yürütülmesine yönelik “çalışma grupları” düzenlenmektedir.