Sempozyumlar

  • 8. Genç Araştırmacılar Sempozyumu: Ürdün’de Toplum ve Kültür

Arapça programımız ve Ürdün programında da temas edildiği üzere, İSM’de ikinci sene bahar döneminin sonunda, hedeflenilen Arapça seviyesine ulaşan öğrenciler bir yaz dönemi süresince Ürdün’e dil eğitimine gönderilmektedir. Programa katılmaya hak kazanan bütün öğrenciler, bulundukları ülkedeki sosyal-kültürel konular veya meseleler üzerine bir saha araştırması hazırlamak ve akademik formatta sunmakla sorumlu tutulmakta, böylelikle toplum hayatına ve kurumlarına aktif bir şekilde nüfuz etmeleri sağlanmaktadır. Bu yolla Arapça becerilerinde daha yüksek bir gelişme temin edilmektedir. Öğrencilerimiz 2022 senesinde yeniden Ürdün’de bulunan Qasid Dil Merkezi’ne gönderilmiştir. Program Haziran-Ağustos 2022 arasında gerçekleşmiş ve öğrenciler projelerini başarıyla tamamlamışlardır. Ürdün’de hazırlanan projeler İSM 2. ve 3. sınıf öğrencileri tarafından Arapça olarak tebliğ formatında sunulmuştur.

24 Aralık 2022’de Bağlarbaşı Kültür Merkezi’nde gerçekleştirdiğimiz sempozyumda yer alan öğrencilerimiz ve tebliğ başlıkları aşağıdaki gibidir:

Burhan Ağar: “Ürdün’de Aile Yapısı ve Kültürü”

Muhammed Fatih Durmaz: “Ürdün’de Üç Nesilde Değişen Aile Yapısı”

Bilal Erfidan: “Ürdün Toplumunda Müzik Kültürü”

Kadir Dindar: “Ürdün Kalesi Örneğinde Ürdün’de Tarihi Eserlere Verilen Değer”

Abdullah Cömertoğlu: “Ürdün’ün Yabancı Öğrenciler Nezdindeki Cazibesinin Nedenleri”

Muhammet Seyit Şaban Özüdoğru: “Selefi-Vehhabi Tezlerin Ürdün Halkının Mezheplere Bakışına Etkisi”

Bayram Sapmaz: “Amman Halkının Tasavvufa Bakışı”

Murat Çelik: “Futbolun Ürdünlülerin Hayatındaki Yeri ve Önemi”

Mehmet Çalışkan: “Türk Dizileri ve Ürdün Toplumu Üzerindeki Etkileri”

Buğrahan Koçak: “Ürdün Halkının Dini Akımlara Bakışı: Selefilik ve Gelenekçilik”

Yunus Emre Elmas: “Ürdün’de Örgün Eğitim Kademeleri Özelinde Din Eğitimi ve Yeterliliği”

Ömer Yahya Eser: “Ürdün’de Gelir Düzeyinin Eğitim Olanaklarından Yararlanmaya Etkisi

(Ürdün Üniversitesi Örneği)”

İbrahim Bülbül: “Ürdün’deki Şeriat Fakültesi Öğrencilerinin İhtisaslaştığı Alanlar ve Bunda Etkili Olan Faktörler: Ürdün Üniversitesi Örneği”

Ahmet Gönen: “Ürdün’de İslâmi Eğitim Veren Kurumların Akâid ve Kelâm Alanında

Takip Ettikleri Kaynaklar”

Ahmet Faruk Ok: “Türkiye’de İslâmî Eğitim Veren Kurumlarla Ürdün’de İslâmî Eğitim Veren Kurumların Müfredatlarının Karşılaştırılması”

Mehmet Ömer Öztürk: “Ürdün Eğitim Sistemi ve Japon Eğitim Sistemi Mukayesesi”

 

  • 7. Genç Araştırmacılar Sempozyumu: Stade and Society

İSM dünyayı tanıyabilme, okuyabilme ve yorumlayabilme adına İngilizce eğitimine büyük önem vermektedir. 3. Sınıfın bahar döneminde başlayan İngilizce eğitimi ortalama 5 dönem devam etmektedir: Dil programı okuma, yazma, konuşma ve dinleme becerilerini üst seviyelere taşıyacak şekilde düzenlenmiş ve seminer dışı ödevlerle de desteklenmiştir. Öğrencilerimiz aldıkları 5 dönemlik eğitimin sonunda, seminerlere hangi seviyede başlamış olursa olsun, büyük ölçüde kendi akademik ilgi ve merakları doğrultusunda İngilizce makale yazabilecek seviyeye ulaşmaktadır. İngilizce eğitimi sürecinde yazılan ve alanında uzman hocalarla kontrolü yapılan bu makaleler 28 Nisan 2018 tarihinde düzenlenen 7. Genç Araştımacılar Sempozyumu’da ‘State and Society’ başlığı altında sunulmuştur. Sempozyuma lisans son sınıf ve yüksek lisans kademelerinden olmak üzere faklı kademeden öğrencilerimiz katılmıştır.

Sempozyum katılımcı listesi ve sunum konuları aşağıdaki gibidir:

Furkan Şentürk: The Explanation of Justice by the Opinion of two Thinkers: Rawls and Ibn Khaldun

Mustafa Tanrıver: Penal Servitude on The Galleys and Ottoman Implementation

Amine bin Selim: The Dark Side of Capitalism

M. Akbar Angkasa: The Contributions of Muhammadiyah to Indonesia

İsrafil Şen: The Association of Atheism in Kadıköy

Şanbaz Yıldırım: Transition from Ottoman Life to New Turkey through Ziya Gökalp’s Life

 

  • 6. Genç Araştırmacılar Sempozyumu: Toplum ve Kültür

Arapça programımız ve Ürdün programında da anlatıldığı üzere, İSM’de ikinci sene bahar döneminin sonunda hedeflenilen Arapça seviyesine ulaşan öğrenciler bir yaz dönemi süresince Ürdün’e dil eğitimine gönderilmektedir. Programa katılmaya hak kazanan bütün öğrenciler, Ürdün toplumu ve Ürdün kültürü ile alakalı meseleler üzerine akademik formatta bir saha araştırması hazırlamak ve sunmakla sorumlu tutulmakta, böylelikle toplum hayatına ve kurumlarına aktif bir şekildenüfuz etmeleri sağlanmaktadır. Öğrencilerimiz 2017 senesinde de Ürdün’de bulunan Qasid Dil Merkezi‘ne gönderilmiş, burada uygulanan program başarıyla devam etmiş ve öğrenciler projelerini başarıyla tamamlamışlardır. Ürdün’de hazırlanan projelerin tamamı lisans 2. sınıf öğrencileri tarafından Arapça tebliğ formatında sunulmuştur. 16 Aralık 2017’de Bağlarbaşı Kültür Merkezi’nde gerçekleştirdiğimiz sempozyumda yer alan öğrencilerimiz ve tebliğ başlıkları aşağıdaki gibidir:

Hasan Erkam Çakır: “Ürdün’de Gençlerin İş Gelecekleri: Görüşler ve Yönelişler”

Emrah Alagaş: “Tarih Kitapları ve Halk Arasında Osmanlı Algısı” Alaattin Göçer: “Ürdün Halkının Kitap ile İlişkisi”

Ahmet Enes Duman: “Psikolojik Hastalıkların Tedavisinde Dinin Rolü”

Ahmet Emin Akyüz: “Ürdün Toplumunda Karikatürün Yeri”

Hamza Özlük: “Hanzala Karikatürü ve Ürdün Gençlerinin Penceresinden Filistin Direnişi”

Ahmet Turhal: “Ertuğrul ve Gümüş Dizisi Özelinde Türk Dizilerinin Ürdün Halkına Etkisi”

Yusuf Ferzan Yüksel: “Ürdün’de Su Kıtlığı Sorunu ve Halkın Hayatına Etkisi”

Hasan Can Börek: “Küreselleşmenin Arap Sporuna Etkisi”