Başvuru

HAKKIMIZDA

İlimler ve Sanatlar Merkezi (İSM), 2007 yılında İlim Yayma Cemiyeti tarafından, çağımızın ihtiyacı olan donanıma sahip ilim adamları yetiştirme gayesiyle kurulmuştur.

İSM bu maksada yönelik olarak başta Temel İslami İlimler olmak üzere, Dil Bilimleri ile İnsan ve Toplum Bilimleri alanında Eğitime Destek Programları hazırlar; farklı branşlardan programına kabul ettiği öğrencilerin lisans, yüksek lisans ve doktora eğitimleri boyunca, yurt içinde ve dışında eğitim ve araştırmalarına rehberlik eder, yurt hizmeti, burs ve çeşitli öğrenim ödenekleri imkânlarını sunarak destekler.

İSM ayrıca uygun gördüğü araştırma ürünlerini kamunun yararına sunar ve bu maksatla ilmi toplantılar düzenler, araştırma sonuçlarını bizzat yayınlar veya yayınlanmasına destek olur.

BAŞVURU VE KABUL SÜRECİ

İSM Temel Eğitim Programına İstanbul'da 1. öğretim İlahiyat ve İslami İlimler bölümlerinde okuyan erkek öğrenciler başvurabilir. Başvuru ve kabul süreci, üniversite tercih ve yerleştirme takvimiyle uyumlu olarak belirlenir ve yürütülür.

Üniversiteye Yeni Başlayacak Olan Öğrenciler: İSM Temel Eğitim Programına başvurularda öncelik üniversiteye yeni başlayacak öğrencilere verilir. Başvuruda bulunan öğrencilerle yapılan ön görüşme ve bilgilendirme, başvuranların genel eğilim ve ilgilerini ölçen yazılı sınav ve son olarak yönetim kurulu ve hocalardan oluşan komisyon tarafından gerçekleştirilen sözlü mülakat şeklinde üç aşamalı bir süreç yürütülür. İSM ile beklenti, hedef ve himmeti örtüşen öğrenciler Temel Eğitim Programına kabul alırlar.

Üniversite Ara Sınıf Öğrencileri: İSM Temel Eğitim Programına yeterliliklere sahip olan ilahiyat ara sınıf öğrencileri de başvuruda bulunabilirler. Başvuruda bulunanlara ara sınıftan dahil olmaya yetecek altyapıya sahip olup olmadıklarını tespit maksadıyla ilmî imtihan ve sözlü mülakat uygulanır. Yeterliliğe sahip olan ve İSM ile beklenti, hedef ve himmeti örtüşen öğrenciler programa kabul edilirler.

 

KAPSAM VE SUNULAN İMKANLAR

İSM Temel Eğitim Programı nitelikli ve kapsamlı bir ilim yolculuğu mahiyetinde olduğundan programa kabul alan öğrencilerin vakitlerini ve mesailerini olabilecek en verimli şekilde ilme teksif etmeleri hedeflenir. İSM bu noktada azami faydayı sağlamak maksadıyla Eğitim, Konaklama ve Maddi Burs şeklinde ifade edilebilecek üç farklı ihtiyacı bir bütünlük içerisinde ele alır ve gereken altyapıyı sunar.

Eğitim

İSM Temel Eğitim Programı 5 yıllık temel müfredatın yanında sempozyumlar, konferanslar, sohbetler, kitap tahlil grupları gibi programlar ile kamplar, geziler, hayır çalışmaları gibi sosyal ve kültürel faaliyetleri kapsar. 5 yıllık temel müfredat çerçevesinde İslami İlimler, Sosyal Bilimler, Dil ve Alet İlimleri seminerleri ile İrşad sohbetlerinden oluşan kapsamlı ve derinlikli bir program eş zamanlı olarak yürütür.

İSM Temel Eğitim Programı 5 yıl süresince 3’er dönem (güz, bahar ve yaz) devam eder. Yılda yaklaşık 700, 5 yılda ise toplamda 3500 saatlik seminere katılan öğrenciler 5 yıl toplamında yaklaşık olarak 700 saat sarf, nahiv, belagat, münazara gibi klasik âlet ilimleri, 1200 saat temel İslami ilimler, 400 saat sosyal bilimler, 800 saat İngilizce ve 400 saat modern Arapça semineri almış olur.

Temel Müfredat

İSM, Temel Eğitim Kademesinde İslami İlimler, Sosyal Bilimler ve Dil Bilimleri seminerleriyle İrşad sohbetlerinden oluşan kapsamlı ve derinlikli bir eğitim programı sunmaya çalışır. Program 5 yıl süresince güz, bahar ve yaz olmak üzere her sene 3’er dönem devam etmektedir. İSM akademik takvimi yılda 34 haftaya göre planlanmaktadır. Her sene 40’tan fazla seminer, dönemde yaklaşık 30 uzman hoca tarafından verilmektedir. 

Sempozyum ve Konferanslar

İSM Temel Eğitim Programı yanında farklı alanlardan mütehassıs hocalarla konferanslar ve öğrenci sempozyumları düzenlenmektedir. İSM programı kapsamında Arapça ve İngilizce eğitimini tamamlayan öğrenciler, bu dillerde yapmış oldukları araştırmaları İSM'nin düzenlediği "Genç Araştırmacılar Sempozyumu" ile sunmakta ve aldıkları bütüncül eğitimi akademik çıktıya dönüştürmektedirler. 

Sosyal ve Kültürel Etkinlikler

İSM Temel Eğitim Programı boyunca ilmî dersler yanında çeşitli sosyal ve kültürel etkinlikler düzenlenmektedir. Bu kapsamda şehir dışı kampları, geziler, piknikler ve muhtelif kültürel etkinliklerle öğrenciler sosyal alanlardaki gelişimlerine de katkı sunulmaktadır.

Konaklama

İSM öğrencilerinin barınma ihtiyacı İlim Yayma Cemiyeti bünyesinde İSM programına tahsis edilen Özel Mahmut Bayram Yüksek Öğretim İlahiyat Erkek Öğrenci Yurdunda karşılanır. Yalnızca İSM programına kabul alan öğrencilerin yararlanabildiği, samimi ve ilmi bir iklimin hakim olduğu 54 kişilik yurdumuz merkezi bir konumda olup Marmara Üniversitesi İlahiyat Fakültesine 15 dakika, İSM programının yürütüldüğü Atik Valide Medresesi’ne 5 dakika, Üsküdar merkeze ise 10 dakika uzaklıktadır.

Özel Mahmut Bayram Yüksek Öğretim İlahiyat Erkek Öğrenci Yurdu hakkında ayrıntılı bilgi için tıklayınız.

Burs

İSM Temel Eğitim Programına devam eden öğrencilerin eğitim ve temel ihtiyaçlardan doğan masraflarına destek olmak amacıyla 5 yıl süresince 12 ay maddi burs verilir. Ayrıca yurt dışı eğitim programlarına katılan lisans ve lisansüstü düzeylerindeki öğrencilere ihtiyaca göre ilave burslar tahsis edilir.

2023-2024 döneminde verilecek olan burs miktarı 2000 ₺ olarak belirlenmiştir.

 

YÖNETİM KURULU

MEKANLAR

Atik Vâlide Binası 

İSM 2007 yılında kurulduğu günden bu yana, Osmanlı yadigarı en büyük külliyelerden olan, Mimar Sinan eseri Nur Banu Atik Valide Sultan Külliyesi’nin Atik Valide Medresesi’nde faaliyet göstermektedir.

Üsküdar merkeze hakim bir tepeye II. Selim’in hanımı ve III. Murad’ın eşi olan Nurbanu Valide Sultan tarafından yaptırılan külliye, 1571-1583 yılları arasında inşa edilmiş olup Üsküdar’a nazır bir tepe olan Toptaşı mevkiindedir. Geniş bir avlunun içinde yer alan camiye ilaveten külliye bünyesinde medrese, tekke, sıbyan mektebi, imaret, han, darü’ş-şifa, darü’l-kurra, darü’l-hadis ve hamam yer almaktadır. İnşaat esnasında hayli yaşlı olan Mimar Sinan’ın külliye tamamlanmadan vefat ettiği ve bu sebeple külliyenin Sinan’ın son eserlerinden olduğu söylenir.

Külliyenin Camiye bitişik tek kısmı olan Atik Valide Medresesi ise geniş bir avlunun etrafında 18 adet 9 m2’lik hücre, 1 adet 36 m2 büyüklüğündeki dershane ile mutfak ve lavabolardan oluşmaktadır. Medreselerin kapatılmasının ardından uzunca bir süre atıl kalan, maksadı dışında kullanılan, tahribata ve suistimale uğrayan Atik Valide Medresesi 2005 senesinde İlim Yayma Cemiyeti’ne tahsis edilmiştir. İYC tarafından eğitim mekanı olarak yeniden tamir ve tefriş edilen medresemiz halihazırda vakfiyedeki temel gayeye uygun olarak İlimler ve Sanatlar Merkezi tarafından kullanılmakta, pek çok hayırlı ve bereketli çalışmalara vesile olmaktadır.

Atik Vâlide Medresesi'nin konum bilgisi için tıklayınız.

Yeni Vâlide Binası

İSM’nin 2017 senesinde 10. yılını tamamlamasıyla yeni bir döneme girilmiş, İSM mezun sayısının artması ile ihtisas faaliyetleri giderek daha çeşitli ve derinlikli bir noktaya evrilmiştir. Atik Valide Medresesi’nde lisansa yönelik olan Temel Eğitim Kademesi ile birlikte İhtisas Çalışmaları kapsamındaki faaliyetlerin de yürütülmesi hususunda ciddi zorluklar ve kısıtlar doğunca 2020 yılı başı itibariyle Üsküdar merkezindeki bir bina devralınarak tadilat ve tefrişatı hızlıca tamamlanmış ve “Yeni Valide Eğitim ve İhtisas Binası” olarak hizmete açılmıştır.

İSM İhtisas Çalışmaları ve İSM Temel Eğitim Kademesi öncelikli olmak üzere, lise öğrencileri (Miftah) ile uluslararası öğrencilere (EVFA) yönelik faaliyetlere de ev sahipliği yapan binada idare, hoca ve lisansüstü bursiyer (asistan) odaları, atölye ve çalışma grubu salonları (üç adet), konferans salonu (70 kişilik), yaklaşık 10.000 kitaplık ihtisas kütüphanesi ve çalışma merkezi, mescid, sistem odası, yemekhane ve kantin bulunmaktadır.

Yeni Valide Binası'nın konum bilgisi için tıklayınız.

 

İHTİSAS ÇALIŞMALARI

2007 senesindeki kuruluşundan itibaren İSM bünyesinde farklı formatlarda devam eden lisansüstü düzeydeki faaliyetler, 2018-2019 döneminde “İSM İhtisas Çalışmaları” biriminin açılması, 2019-2020 döneminde İSM asistanlık sisteminin başlatılması, 2020-2021 döneminde Yeni Valide binasının açılması ve mezunlardan müteşekkil İSM İhtisas Komisyonunun kurulması ile giderek ciddi bir ivme yakalamış, daha nitelikli ve düzenli bir çerçeveye kavuşmuştur. 2021-2022 senesinden itibaren ise önceki senelerden elde edilen tecrübelerin değerlendirilmesiyle yeni sahalar ve usullerde programlar yürütülmüş, ayrıca istikrarlı bir gelişim için yol haritasının çıkarılmasına gayret edilmiştir.

İSM mezunlarının yanı sıra dışarıya da açık olan ve gerek katılımcılar gerekse faaliyetler bakımından sabit olmayıp dinamik bir biçimde işleyen akademik faaliyetlerdeki esas gaye; öğrenci ve araştırmacıların ilgili bilim dallarında ileri seviyede okuma, tartışma, telif gibi çalışmalar yapabilmelerine zemin hazırlamak, teorik ve pratik çalışmaları birlikte yürütebilmelerine imkân sağlamak, danışman öğrenci ilişkisini güçlendirmek ve kolektif çalışma ruhunu canlandırmaktır. Bunun yanında farklı grupların çalışmalarını ortak projeler etrafında ilerletebilmeleri ve bu çalışmaları ilim dünyasına kazandırmaları da hedeflenmektedir.

 

SIKÇA SORULAN SORULAR

      1. İSM’ye kimler başvurabilir?

İSM’ye İstanbul’daki üniversitelerde (Marmara, İstanbul, Medeniyet, 29 Mayıs, FSM, Sabahattin Zaim) 1. öğretim ilahiyat veya İslami ilimler bölümlerinde okuyan  erkek öğrenciler başvurabilir. 

2. İSM’ye ilahiyat veya İslami ilimler bölümleri dışında okuyan öğrenciler katılabilir mi?

İSM ilahiyat veya İslami ilimler bölümlerinde okuyan öğrencilere yönelik olduğundan diğer bölümlerde okuyan öğrenciler İSM programına katılamaz. 

3. İSM’ye ara dönemden öğrenci başvurabilir mi?

Evet, gerekli şartları taşımak ve sınavları başarıyla geçmek kaydıyla ara sınıflardan da öğrenci başvurusu kabul edilir.

4. İSM’ye başvurmak için üniversitede okuyor olmak şart mı?

Evet. İSM yalnızca İstanbul’da İlahiyat veya İslami İlimler bölümlerinde okuyan üniversite öğrencilerinin başvurularını kabul eder.

5. İSM Temel Eğitim Programı kaç sene, hangi dönemlerde devam eder?

İSM Temel Eğitim Programı 5 sene boyunca 3’er dönem (güz, bahar ve yaz) devam eder.

6. Seminerler hangi günlerde ve saatlerde gerçekleşir?

İSM Temel Eğitim Programı, öğrencilerin ve hocaların üniversitelerinde takip edilen akademik takvimler ile gün ve saatler dikkate alınarak planlanır; güz ve bahar dönemlerinde hafta içi ve Cumartesi günü, yaz döneminde ise hafta içi olacak şekilde yürütülür.

7. İSM, öğrencilerine burs imkânı sunuyor mu?

Evet. Programa kabul edilen ve devam eden öğrencilere 12 ay boyunca burs verilir. Bu dönem (2023-2024 senesi) için burs miktarı 2000 TL olarak belirlenmiştir.

8. İSM, öğrencilerine barınma imkânı sağlıyor mu?

Evet, Programa kabul edilen ve devam eden öğrenciler Mahmut Bayram Yüksek Öğretim İlahiyat Erkek Öğrenci Yurdunda ücretsiz barınma hakkı elde etmiş olurlar.

9. Başvuru sürecinde mülakata gelen öğrencilere, mülakat süresince barınma imkânı sağlanıyor mu?

Evet. Programa başvuran öğrencilere mülakat sürecinde barınma imkânı sağlanır.

10. İSM Temel Eğitim Programı nerede yürütülüyor?

İSM Temel Eğitim Programı tarihi ve manevi bir ruha sahip olan Atik Valide Medresesi’nde yürütülür. Atik Valide Medresesi, yurdumuza, Marmara Üniversitesi İlahiyat Fakültesi’ne ve Üsküdar merkeze yakın konumdadır.

11. İSM’den mezun olan öğrenciler için herhangi bir imkân var mı?

İSM Temel Eğitim Programını başarıyla tamamlayan öğrenciler, İSM İhtisas bünyesindeki lisansüstü programlara katılabilir, ilgileri doğrultusunda İSM İhtisas desteğiyle muhtelif programların organizasyonunda yer alabilirler. Ayrıca Temel Eğitim Programını başarıyla tamamlayan öğrenciler İSM Asistanlığına başvuru hakkını elde etmiş olurlar.