Müfredat

a.           Kur’ân-ı Kerîm

Kur’ân-ı Kerîm seminerinin temel hedefi, Allah kelâmının hatasız ve mümkün olduğu kadar makamına uygun olarak okunmasının sağlanmasıdır. Bu sebeple hem daha fazla vaktin ayrılmasını sağlamak hem de öğrencilerin seviyelerini daha iyi takip edebilmek maksadıyla öğrencilerin seviyelerine göre gruplar oluşturulmuştur. İlk gruplar hafızların ve Kur’ân-ı Kerîm’i ileri seviyede okuyanların grubudur. İkinci seviyedeki gruplarda orta seviyede Kur’ân-ı Kerîm okuyanlar bulunmaktadır. Son gruplar ise henüz Kur’ân-ı Kerîm’i yeni okumaya başlayacak ya da yeteri kadar Kur’ân-ı Kerîm okuma eğitimi almamış öğrencilerden müteşekkildir.

b.           Yakın Tarih

20. yüzyıl Türkiye Tarihi’ni konu alan seminerin temel hedefi, öğrencilerimizin yakın tarihle alakalı bilgiye dayalı bir perspektif oluşturmalarını temin etmektir. Seminer kapsamında, Birinci Dünya Savaşı, Milli Mücadele, Osmanlı-Cumhuriyet ilişkisi, Cumhuriyet devrimleri, tek parti dönemi ve çok partili dönem sonrasındaki sosyal ve siyasi gelişmeler konu edilmektedir. Bir dönem boyunca süren seminer, devamında yerini Osmanlı Türkçesi seminerine bırakmaktadır.

c.            Kavram Atölyesi

Gençlerin lise çağından itibaren sıklıkla karşılaştığı, ancak tam olarak idrak edilemeyen ve çoğunlukla kafa karışıklığına yol açan bazı kavramların, alanında uzman kişiler tarafından değerlendirilmesi ve açıklığa kavuşturulması Kavram Atölyesinin temel hedefidir. Söz konusu kavramlar, öğrencilerin katılımıyla interaktif bir biçimde işlenmektedir. Atölye hocası sabit olmayıp, ele alınan konulara göre dinamik bir biçimde değişmektedir. Geçtiğimiz dönem boyunca, İSM Müdürü Ali Osman Çakmak tarafından “sömürgecilik”, “moda”, “ilerleme”, “laiklik” ile “eğitim ve öğretim” kavramları ele alınmıştır. İSM Yönetim Kurulu Üyesi Dr. Güvenç Şensoy tarafından “vahiy”, “nübüvvet”, “deizm” kavramları öğrencilerle analiz edilmiştir. İSM Müdür Yardımcısı Yunus Öztürk tarafından “tüketim kültürü”, “kapitalizm” ve “eğlence” kavramları incelenmiştir. Nottingham Üniversitesinde doktora eğitimi gören Ahmet Arda Şensoy tarafından “vatan, millet ve cihad” kavramları ile İSM asistanı Nedim Aydın tarafından “oryantalizm” kavramı işlenmiştir.

d.           Metin/Kitap Tahlili Atölyesi

Sene içi programının son saatini oluşturan atölyenin temel hedefi, öğrencilerin okuma alışkanlıklarını pekiştirerek nitelikli metinlerle onları baş başa bırakmak ve bu metinlerin iyi birer rehber eşliğinde tahlil edilmesini sağlamaktır. Mevzubahis atölyede seçilen eserler, pedagojik gayeler göz önünde bulundurularak, öğrencilerin seviyelerine uygun ve nitelikteki eserlerden müteşekkildir. Geçtiğimiz dönem boyunca Mehmet Alagaş – Taş, Peyami Safa – Fatih-Harbiye, Osman Öztürk – Genç Adam gibi eserlerden istifade edilmiştir. Ayrıca çeşitli yazarlara ait, makale, köşe yazısı, deneme ve haber metinleri analiz edilmiştir.

e.           Hayatü’s-Sahabe

Geçtiğimiz yaz ve sene içi programında müfredata dahil edilen seminerde, her hafta bir sahabi konu edilmektedir. Bu minvalde öğrencilere ahlaki ilkeler, örnek davranışlar, sahabenin hayat hikayeleri aktarılmakta, özellikle bu örnekler güncel hayatla irtibatlandırılmaya çalışılarak günümüz yaşantısı ile Peygamber Efendimiz (sav) döneminin yaşantısının kıyaslanması yapılmaktadır.

f.            İlmihâl

İlmihâl seminerinin temel hedefi, Müslüman bir insanın hayatının tümünü kuşatan İslam’ın gerektirdiği yaşam tarzını yerine getirirken, yapılması, dikkat edilmesi ve kaçınılması gereken şeylerin neler olduğunun öğrencilere aktarmaya çalışmaktır. Bu bağlamda “7/24 İlmihal” adlı eser ders kitabı olarak seçilmiş ve konular öğrencilerin seviyelerine uygun bir şekilde işlenmeye çalışılmıştır.

g.           Osmanlı Türkçesi

Yakın tarih dersinin bir devamı olarak planlanan Osmanlı Türkçesi seminerinin temel hedefi, öğrencilerin harf devrimi öncesinde yazılan metinlere aşinalık kazanmasıdır. Bu doğrultuda öğrenciler seviyelerine göre iki kademeye ayrılmış olup, yaz döneminde Yakın Tarih dersi alan öğrenciler güz döneminde Osmanlı Türkçesi seminerine geçerken, güz döneminde programa başlayan öğrenciler ise bahar döneminde Osmanlı Türkçesi semineri almaya hak kazanmıştır. Seminer kapsamında, muhtelif yazarlardan, daha çok hikâye tarzında, öğrencinin seviyesine uygun, matbu başlangıç metinleri tercih edilmektedir.

h.           Rehberlik

Öğrencilerin derdiyle dertlenmeyi ve yol gösterici olmayı kendisine şiar olarak belirleyen rehberlik semineri, temelde hoca-talebe/abi-kardeş ilişkisine dayanarak ilerlemektedir. Yaz döneminde sabit bir ders saatinde, her bir hocanın iki talebeyle buluşması şeklinde tasarlanan rehberlik faaliyeti, güz döneminde programın geneline yayılan faaliyetler yoluyla devam ettirilmeye çalışılmıştır.