Kamplar

  • 2023 Kış Kampı 

Kış kamplarının 2023 yılındaki mekânı, hem salgın sebebiyle geciken akademik takvimi hem de ara tatil süresinin dar olması sebebiyle İstanbul olarak belirlendi. Sosyal ve kültürel etkinliklerin ağırlıklı olduğu program, 7 Şubat 2022 tarihinde İSM idarecileri tarafından yapılan Mahmut Bayram İlahiyat Yükseköğretim Yurdu’ndaki açılış toplantısı ile başladı.

Programın ilk günü, son dönemde İstanbul’daki ilmi hayata öncülük etmiş kurumlardan biri olan İSAM ziyaret edildi. Dört saate yakın süren program, İSAM Genel Sekreteri Fahrettin Ergün Bey’in selamlama konuşması ile başladı. İSAM Kurumsal İletişim Koordinatörü Selman Üstündağ’ın, İSAM’ın geçmiş ve halihazırdaki faaliyetleri hakkında verdiği bilgilerden sonra. İSAM başkanı ve İSM Yönetim Kurulu Üyesi Prof. Dr. Mürteza Bedir, İSAM’ın Türkiye’nin ilmi gelişimi bağlamındaki konumunu anlatan bir konuşma yaptı. Akabinde ise İSAM Tahkik Yayın Kurulu Üyesi Okan Kadir Yılmaz tarafından tahkikli neşir faaliyetleri hakkında bilgi verildi. Program, İSAM Kütüphane ve Dokümantasyon Müdürlüğü müdürü Mustafa Birol Ülker’in kütüphane ve veri tabanlarını konu edinen ayrıntılı ve doyurucu sunumu ile devam etti. Son olarak, sadece lisansüstü öğrencilerin kullanabildiği kütüphane kısmı da, gruplar halinde gezildi.

Kamp programında ikinci gün ise sırasıyla Gülhane Parkı, Topkapı Sarayı, Ayasofya Camii ve Sultan I. Abdülhamid Türbesi rehber eşliğinde ziyaret edildi. Kamp programında yer alan 29 Mayıs Üniversitesi, Tayyar Altıkulaç, Pendik Yüksek İhtisas Merkezi, Muhammed Emin Kılıç, Klasik Türk Sanatları Vakfı, Süleymaniye, Recep Tayyip Erdoğan İHL, Rami Kütüphanesi, İlim Yayma Cemiyeti Genel Merkezi, Eyüp Sultan, Arap Camii, Dolmabahçe Sarayı ve Harbiye Askeri Müzesi ziyaretleri ise, tüm ülkeyi yasa boğan Kahramanmaraş merkezli depremler sebebiyle iptal edildi. Programa katılan öğrenciler, çeşitli belediyeler ve STK’lardaki yardım faaliyetlerine yönlendirildi. Bölgeye gitme imkânı olan öğrenci ve idarecilerimiz ise kendi imkanlarıyla ya da kurumlar aracılığıyla bölgedeki yardım organizasyonlarına katıldı.

  • 2022 Kış Kampı 

Pandemi öncesi süreçte düzenli olarak her yıl yüz yüze gerçekleştirilen İSM kış kampları bir yıllık online aranın ardından bu sene yeniden yüz yüze gerçekleştirilirdi. Eğitim ve sosyal-kültürel etkinliklerin buluşma noktası olan İSM kış kampları, bir taraftan okunan kitaplarla arkadaşların ilmi gelişimine katkı sağlarken diğer taraftan mekân değişikliğinin verdiği olumlu hava ile birlikte, öğrencilerimizin kaynaşmasını, sosyal ve kültürel birikimlerinin artması ve en önemlisi kamp yapılan şehrin ilmi ve manevi şahsiyetlerini tanımasını sağlamaktadır.

Bu amaçlar doğrultusunda gerçekleştirilen dokuzuncu İSM kış kampı, 15 Şubat 2022-18 Şubat 2022 tarihleri arasında Bursa’da gerçekleştirildi. Bursa İYC Gevher Sönmez yurdunun ev sahipliğini üstlendiği kamp her açıdan istifadeli geçti. Üç günlük süre ile gerçekleştirilen kampta Prof. Dr. Mustafa Kara’nın kaleme aldığı Gönül Mektupları ve Gençlerle Gönül Gönüle metinleri arkadaşlar tarafından okundu ve yazarı ile birlikte sohbet havasında müzakere edildi. Buna ek olarak İSM idarecileri Ali Osman Çakmak, Yunus Öztürk ve İSM Eğitim Komisyonu başkanı Güvenç Şensoy tarafından İSM’nin eğitim programı, ilmi misyonu ve gelecek planı ile ilgili çeşitli sohbetler düzenlendi. Sosyal ve kültürel faaliyetler kapsamında ise Emir Sultan, Yeşil Cami, Ulu Cami ve Tophane Saat Kulesi gezildi, Eşrefoğlu Rumî’nin torunlarından Safiyyüddîn Erhan ziyaret edildi ve Uludağ’a çıkıldı.

  • 2021 Online Kış Kampı 

İSM kış kampları, hem eğitim, hem de sosyal-kültürel içerikli bir program olarak tasarlanmaktadır. Kamplar, mekan değişikliğinin verdiği olumlu hava ile birlikte, öğrencilerimizin kaynaşması, sosyal- kültürel birikimlerinin artması ve İSM’nin yurt sathında tanıtılması gibi çeşitli gayelere matuftur. Mezkur gayelerle düzenlenen kış kamplarımızın sekizincisi, 50 öğrencinin katılımıyla salgın sebebiyle online platformda mezunlarımızın katılımına da açık olarak gerçekleştirilmiştir. 2021 yılı kamp teması ise “Tarihselcilik ve Kur’an İslamı Söylemi” olarak belirlenmiştir.

Altı günlük bir programın takip edildiği kamp kapsamında makale okumaları ve tahlilleri yer alırken sosyal-kültürel faaliyetler ve geziler pandemi sebebiyle programa dahil edilemedi. Kamp kapsamında Fazlurrahman Malik, Prof. Dr. Recep Şentürk, Prof. Dr Mürteza Bedir, Prof. Dr. Ömer Özsoy, Prof. Dr. Yunus Apaydın, Prof. Dr. Tahsin Görgün, Prof. Dr. Mustafa Öztürk ve Prof. Dr. Kaşif Hamdi Okur’un temaya dair kaleme almış oldukları çeşitli metinleri okundu. Söz konusu metinler, Prof. Dr. Recep Şentürk, Prof. Dr Mürteza Bedir, Prof. Dr. Murat Şimşek, Prof. Dr. Kaşif Hamdi Okur nezaretinde eleştirel bir okumaya ve tahlile tabi tutularak Tarihselcilik ve Kur’ân İslamı söylemleri farklı yönleriyle ele alınmaya çalışıldı.

  • 2020 Kış Kampı

İSM kış kampları, hem eğitim, hem de sosyal-kültürel içerikli bir program olarak tasarlanmaktadır. Kamplar, mekan değişikliğinin verdiği olumlu hava ile birlikte, öğrencilerimizin kaynaşması, sosyalkültürel birikimlerinin artması ve İSM’nin yurt sathında tanıtılması gibi çeşitli gayelere matuftur.

Mezkur gayelerle düzenlenen kış kamplarımızın yedincisi, 54 kişilik bir katılımla Konya’da gerçekleştirildi. 6-14 Şubat 2020 tarihleri arasında organize edilen kampın ev sahipliği İYC Hacı Fahri Kulu İlahiyat Yüksek Öğretim Erkek Öğrenci Yurdu tarafından üstlenildi. Dokuz günlük yoğun bir programın takip edildiği kamp kapsamında kitap okumaları ve tahlilleri, çeşitli sohbetler ile sosyal-kültürel faaliyetler yer aldı. Kamp kapsamında Mevlana Celaleddin Rûmî’nin kaleme aldığı Mesnevi’nin Tahirü’l Mevlevi şerhinin ilk cildi, Mehmet Zahid Kotku’nun Tasavvufi Ahlak, İbn Ataullah el-İskenderi’nin Tâcü’l Arûs ve Ferîdüddin Attar’ın Mantıku’t-Tayr adlı eserlerinden oluşan yaklaşık 1200 sayfalık bir okuma programı takip edildi. 

Öğrencilerimiz kamp dahilinde Prof. Dr. Ali Osman Koçkuzu, Prof. Dr. Orhan Çeker, Prof. Dr. Halit Çalış, Doç. Dr. İbrahim Işıtan, Dr. Ahmet Baltacı, Dr. Abdurrahman Büyükkörükçü, M. Salih Ekinci, Saffet Bakırcı, Nurettin Boyacılar ve İYC Konya Şube Başkanı Mehmet İncili gibi birbirinden kıymetli ilim ve hizmet insanlarıyla bir araya gelme imkânı buldular. İnce Minare, Alaaddin Camii, Şems-i Tebrizi Türbesi, Kapu Camii, Aziziye Camii, Mevlana Türbesi, Sahip Ata Külliyesi, Sadreddin Konevi Türbesi gibi ziyaretlerin yanı sıra Konya’nın tarihi çok eskilere dayanan Sille Köyü’nün de gezildiği kampta, İrfan Medeniyeti Araştırma ve Kültür Merkezi’nde icra edilen Sema Merasimi’ne de iştirak edildi.

  • 2019 Yaz Kampı

İSM 2019 Tanışma Kampı, Kocaeli Büyükşehir Belediyesi’nin Diriliş Kampında 22-24 Kasım 2019 tarihleri arasında 58 öğrenci ve 8 idarecinin katılımıyla gerçekleştirildi. İSM öğrencilerinin birbirleriyle olan muhabbet bağını güçlendirme, ilim yoluna yeni giren hazırlık öğrencileri ile tanışmalarını ve kaynaşmalarını sağlama ve son olarak da İstanbul’un stresli havasından uzaklaşarak Aytepe’nin doğal güzelliklerini temaşa etme gayeleriyle organize edilen kampta, bu maksatların gerçekleşmesine binaen çeşitli sohbet ve muhabbetlerin yanı sıra, doğa yürüyüşü, okçuluk, matrak, paintball, futbol, voleybol ve ‘kamp ateşi’ gibi farklı etkinlikler düzenlendi. Etkinlik yelpazesinin genişliği sayesinde, kısa bir zaman geçirilmesine rağmen samimi, verimli ve bereketli bir kamp gerçekleştirildi.

  • 2019 Kış Kampı

İSM kış kampları, hem eğitim, hem de sosyal-kültürel içerikli bir program olarak tasarlanmaktadır. Kamplar, mekan değişikliğinin verdiği olumlu hava ile birlikte, öğrencilerimizin kaynaşması, sosyal- kültürel birikimlerinin artması ve İSM’nin yurt sathında tanıtılması gibi çeşitli gayelere matuftur. Mezkur gayelerle düzenlenen kış kamplarımızın altıncısı, 46 öğrencimizin katılımıyla Bursa’ da gerçekleştirildi. 30 Ocak-8 Şubat 2019 tarihleri arasında “Fütüvvet ve Tasavvuf ” temasıyla organize edilen kampın ev sahipliği İYC Gevher Sönmez Yüksek Öğretim Erkek Öğrenci Bursa Kamp Programı Yurdu tarafından üstlenildi. Dokuz günlük yoğun bir programın takip edildiği kamp kapsamında kitap okumaları ve tahlilleri, çeşitli sohbetler ile sosyal ve kültürel faaliyetler yer aldı. Kamp temasına uygun olarak Eşrefoğlu Rûmî’nin kaleme aldığı Müzekki’n-nüfûs, Ebû Abdurrahman es-Sülemî’nin Kitâbu’l-Fütüvve, Gazzâlî’nin el-Munkızu mine’d-dalâl ve Filibeli Ahmet Hilmi’nin ‘mâk-ı Hayâl adlı eserlerinden oluşan yaklaşık 1100 sayfalık bir okuma programı takip edildi.

Öğrencilerimiz kitaplar üzerine yapılan konuşmalar, tahliller ve sohbetler çerçevesinde Prof. Dr. Hayreddin Karaman, Prof. Dr. Mustafa Kara, Prof. Dr. Süleyman Uludağ, Prof. Dr. Bilal Kemikli, Prof. Dr. Recep Şentürk, Eşrefoğlu Rûmî’nin torunlarından Safiyyüddin Erhan ve İYC Genel Müdürü Mesud Tan gibi birbirinden kıymetli ilim ve hizmet insanlarıyla bir araya gelme imkânı buldular. Kamp boyunca Tophane, Üftâde Hazretleri, Ulu Camii, Yeşil, Emir Sultan, Murâdiye Külliyesi, Seyyid Usul Dergâhı ve aslî halini muhafaza eden ender tekkelerden biri olan Numaniye Tekkesi ziyaretlerinin yanı sıra Uludağ’da kayak ve kaplıca gibi etkinlikler de icra edildi.

  • 2018 Yaz Kampı

İSM 2018 Tanışma Kampı, Kocaeli Büyükşehir Belediyesi’nin Diriliş Kampında 28-30 Eylül 2018 tarihleri arasında 48 öğrenci ve 4 idarecinin katılımıyla gerçekleştirildi. İSM öğrencilerinin birbirleriyle olan muhabbet bağını güçlendirme, ilim yoluna yeni giren hazırlık öğrencileri ile tanışmalarını ve kaynaşmalarını sağlama ve son olarak da İstanbul’un stresli havasından uzaklaşarak Aytepe’nin doğal güzelliklerini temaşa etme gayeleriyle organize edilen kampta, bu maksatlara binaen çeşitli sohbetlerin yanısıra, doğa yürüyüşü, okçuluk, matrak, paintball, futbol, voleybol ve kamp ateşi gibi farklı etkinlikler düzenlendi. Etkinlik yelpazesinin genişliği sayesinde Aytepe’de kısa zaman geçirilmesine rağmen yoğun, samimi, verimli ve bereketli bir kamp gerçekleştirildi.

  • 2018 Kış Kampı

İSM kış kampları hem eğitim hem de sosyal-kültürel içerikli bir program olarak tasarlanmaktadır. Kamplar, mekân değişikliğinin verdiği olumlu hava ile birlikte, öğrencilerimizin kaynaşması, sosyalkültürel birikimlerinin artması ve İSM’nin yurt sathında tanıtılması gibi çeşitli gayelere matuftur. Kış kamplarımızın beşincisi, “iktisat” temasıyla 25 Ocak-2 Şubat 2018 tarihleri arasında Sakarya’da gerçekleştirilmiştir. İYC Necip Fazıl Kısakürek Yüksek Öğrenim Erkek Öğrenci Yurdu’nun ev sahipliğinde geçen dokuz günlük kampta Sezai Karakoç’un İslam Toplumunun Ekonomik Strüktürü, Mehmet Genç’in Osmanlı İmparatorluğu’nda Devlet ve Ekonomi ve Ahmet Hamdi Tanpınar’ın Saatleri Ayarlama Enstitüsü adlı eserleri okunarak alanında uzman hocalar eşliğinde tahlil edilmiştir. Azmi Özcan, Fuat Aydın, Hacı Mehmet Günay gibi isimlerin konferanslarıyla zenginleştirilen kampta okuma programının yanında sosyal ve kültürel etkinlikler de düzenlenmiştir. 40 öğrenci ve 3 idarecinin katılımıyla gerçekleştirilen programda, kampın temasına uygun olarak “Capitalism: A Love Story” adlı belgesel gösterimi yapılmış, Sakarya Üniversitesi bünyesindeki İslam Ekonomisi ve Finansı Uygulama ve Araştırma Merkezi (İSEFAM) ziyaret edilmiş, İznik, Göynük ve Taraklı ilçelerine rehber eşliğinde geziler düzenlenmiştir.

  • 2017 Yaz Kampı 

İSM 2017 Yaz Kampı, Kocaeli Büyükşehir Belediyesinin yakın zamanda faaliyete geçirdiği Diriliş Kampında gerçekleşti. Kocaeli sınırları içerisinde Aytepenin doğal güzelliklerinin tam ortasında kurulan bu nezih kamp alanı ahşap bungalovlarıyla, temiz sosyal mekanları ve birbirinden farklı etkinlik alanlarıyla kamp sürecince İSM öğrencilerine farklı bir duygu ve tecrübe yaşattı. 17-22 Temmuz 2017 tarihleri arasında 40 öğrencinin katılımı ile gerçekleşen kampta, çeşitli seminer ve sohbetlerin yanısıra, doğa yürüyüşü, okçuluk, matrak, paintball, futbol, voleybol ve ‘kamp ateşi’ gibi farklı etkinlikler gerçekleştirildi. Prof. Dr. Recep Şentürk, Prof. Dr. Murteza Bedir, Prof. Dr. Ethem Cebecioğlu, Dr. Adem Ergül, Maşuk Yamaç, Mesud Tan ve Mustafa Yelek gibi isimler sohbetleriyle öğrencilerimizle bir araya geldi.

  • 2017 Kış Kampı

İSM kış kamplarının dördüncüsü 26 Ocak 2017 ile 3 Şubat 2017 tarihleri arasında İlim Yayma Cemiyeti Ankara Şubesinin desteği ile İYC Tevfik İleri İmam Hatip Lisesi ÖğrenciYurdunda gerçekleştirildi. Her yıl Türkiye’nin farklı şehirlerinde gerçekleştirilen kamplarda yoğun kitap okuma programı yanında çeşitli sosyal ve kültürel etkinlikler yapılmaktadır. Bu yıl da dönem arası kampını gerçekleştirdiğimiz Ankara’nın tarihi ve sosyal dokusunu, ilim insanlarını ve farklı lezzetlerini yakından görme imkânı bulduk. Günlük üç aralıkta gerçekleştirilen kitap okumalarında öğrencilerimizin birbirinden güzel üç kitabı okuma ve tahlil etme fırsatları oldu. Bunlar arasından ilk kitap İmam Gazzâlî’ninel-Munkiz mine’d-dalâl adlı eseriydi. Gazzâlî bu kitabında kendi hakikat arayışını çok etkili birşekilde anlatmakta ve belki de çoğu ilim adamının kendi tecrübelerinde yaşadıklarını dile getirmektedir. Okuyanların zihninde çok farklı bir tesir bırakan eserin tahlilini Prof. Dr. Recep Şentürk hocamız ile birlikte gerçekleştirdik. Bir sonraki kitabımız Hans Van Der Loo’nun Modernleşmenin Paradoksları’ydı. Modernleşme kavramını ve sürecini irdeleyen, modernleşmenin ilk bakışta göremediğimiz paradokslarını ortaya koyan bu kitabın tahlilini Hamdi Çilingir hocamız ile yaptık. Üçüncü kitap ise Necip Fazıl Kısakürek’in İdeolocya Örgüsü’ydü. Necip Fazıl düşüncesinin eğitim, kültür, dil ve devlet yönetimi gibi pek çok ana konudaki temel yaklaşımlarını ortaya koyan eserin tahlilini ise müdürümüz Ali Osman Çakmak icra etti.

Kitap okumalarının yanında kamp boyunca bazı konferanslar gerçekleştirdik. Halim Altunkal’dan İlim Yayma Cemiyeti’ni dinledik. Cağfer Karadaş Kelam ilmi ve tarihi hakkında önemli görüşlerini paylaşarak Kelam ilminin konusu, din ilimleri arasındaki konumu ve güncel problemleri hakkında önemli tespitlerde bulundu. Recep Şentürk hocamızla Gazali bağlamında İslami eğitimin ilkelerini konuştuk. Tüm bu eğitim faaliyetlerinin yanı sıra kamp süresince Ankara’da birçok sosyal ve kültürel etkinliği gerçekleştirme imkânı bulduk. Diyanet İşleri Başkanlığı Din İşleri Yüksek Kurulu’nu ziyaret ettik. Din İşleri Yüksek Kurulu Başkanı Dr. Ekrem Keleş ve kurul üyelerinden Din İşleri Yüksek Kurulunun çalışmaları hakkında bilgi aldık. TBMM’nin yanısıra, Hacı Bayram-ı Veli Camii, Ankara Kalesi ve Etnografya Müzesi gibi birçok tarihi ve kültürel mekanla buluştuk. Gezi programı içerisinde görme imkânı bulduğumuz ve hepimizde ayrı ve derin izler bırakan Ulucanlar Cezaevi’ni de ayrıca zikretmek gerek. İskilipli M. Atıf Hoca, Necip Fazıl Kısakürek, Bülent Ecevit, Deniz Gezmiş gibi Türkiye tarihinde önemli rol oynamış şahsiyetlerin, hayatlarının bir kısmını geçirmiş oldukları bu mekânı gezerken farklı duygular içerisine girdik. Taceddin Dergâhını ve Muhsin Yazıcıoğlu’nun kabrini ziyaret ettik. 45 öğrenci, hocalarımız ve idarecilerimizin hep birlikte iştirak ettiği bu güzel programı Kızılcahamam’da noktalamış olduk.