İleri Okumalar

İslami ilimler üzerine ihtisas düzeyinde çalışmalar yapacak olan araştırmacıların klasik/kadim/muteber metinler hakkında vukûfiyet kesbetmeleri gerektiği açıktır. Öte yandan İslami ilimler sahasındaki muteber metinler ise gerek seviye gerek telif gerekse tedris cihetlerinden bir olmayıp zamanla farklılaşmış ve sözgelimi vecîz (özlü), vasît (orta seviye) ve basit (geniş kapsamlı) tabir edilen eserler vücuda gelmiştir.

Üniversite lisans sürecinde ve İSM Temel Eğitim Kademesinde İslami ilimler sahasında bazı kaynak eserler okunmaktaysa da hem zaman kısıtı hem de seviye itibariyle bunlar daha ziyade giriş mahiyetindeki metinler olup ileri okuma ve tartışmaların anahtarı mahiyetindedir. Nitekim İSM’nin kurulduğu ilk yıllardan itibaren lisansüstü araştırmacıların bu ihtiyacına yönelik programlar düzenlenmiştir.

İSM İhtisas Çalışmaları kapsamında düzenlenen ve ihtisas düzeyinde ileri metinlerin sahanın uzmanı hocalar nezaretinde okunması ve müzakere edilmesi usulüyle yürütülen İleri Metin Okumaları, metinlerin nasıl anlaşılıp günümüz akademi diline aktarılacağı hususlarında fayda sağlamasının yanı sıra, katılımcılara ileri metinleri okutma hususunda pedagojik formasyon da kazandırmaktadır.

Bu gayelere matuf olarak daha önceki yıllarda Merğinânî’nin el-Hidâye’si, Fahreddin Râzî’nin el-Muhassal’ı, Beyzâvî’nin Tavâliu’l-envâr’ı, Molla Câmî’nin el-Fevâidü’z-Ziyâiyye’si takip edilmiştir. 2021-2022 döneminde daha önceki senelerde başlayan iki önemli okuma grubu Hidâye Okumaları ve Molla Câmî Okumaları haftalık periyotla devam ettirilmiştir.

2022-2023 döneminde ise önceki yıllarda sürdürülen el-Hidâye okumaları yanında Kazvînî’nin Telhîsü’l-Miftâh’ı okunmaya başlamış, bunların yanında eş-Şemsiyye merkezli Klasik Mantık Okumaları ve Râzî’nin el-Mebâhisü’l-Meşrıkiyye’si ile Tûsî’nin Tecrîdü’l-kelâm ve şerhleri merkezli Umûr-i Âmme Okumaları gerçekleştirilmiştir.